นพ. รณวิทย์  ตั้งเหล่าวัฒนชัย

นพ. รณวิทย์ ตั้งเหล่าวัฒนชัย

Ronnawit Tanglaowatanachai, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ | ประจำ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : ปี  2556  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ปี  2559-2562   แพทย์ประจำบ้าน ฝ่ายอายุรศาสตร์  สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม