พญ. ศิริกานต์  ประเสริฐตระกูล

พญ. ศิริกานต์ ประเสริฐตระกูล

Sirikarn Praserttrakul, M.D.
เชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาทั่วไป (Radiology) | ประจำ : แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา : ปี 2556 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2562 วุฒิบัตรสาขารังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไหท
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม