พญ. ชรินรัตน์  แซ่เตียว

พญ. ชรินรัตน์ แซ่เตียว

Charinrat Saetieo, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคเลือด | ประจำ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : ปี 2549 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2555 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม