นพ. สมศักดิ์  ปัญจสมานวงศ์

นพ. สมศักดิ์ ปัญจสมานวงศ์

Somsak Punjasamanvong, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม | ประจำ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : ปี 2550  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2557  วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2561  วุฒบัตรอนุอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม