นพ. เทอดพงษ์  ดำรงค์เกียรติ

นพ. เทอดพงษ์ ดำรงค์เกียรติ

Therdpong Dumrongkiate, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ | ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2534
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์,รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ,2540
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม