พญ. กานติมา  พิศุทธกุล

พญ. กานติมา พิศุทธกุล

KANTIMA PISUTTAKOON, M.D.
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ | ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยม,2545
วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2551
ประกาศนียบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2556
แพทย์ไม่รับนัดผ่านออนไลน์ กรุณาโทรนัดที่ 038-921-999