นพ. อัครพงศ์  ตรีรัตนวาณิชย์

นพ. อัครพงศ์ ตรีรัตนวาณิชย์

Akarapong Treerattanawanit, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคไต | ประจำ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี 2540
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 2546
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคไต,รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล, 2550
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม