นพ. พงศธร  จิระวัฒน์พงศา

นพ. พงศธร จิระวัฒน์พงศา

Pongsathorn Chirawatpongsa, M.D.
เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา | ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี
ประวัติการศึกษา : ปี 2538 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2545 วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม