พญ. สาวิตรี  เจติยานุวัตร

พญ. สาวิตรี เจติยานุวัตร

SAWITREE JETIYANUWAT, M.D.
เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น | ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2550
วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2554
แพทย์ไม่รับนัดผ่านออนไลน์ กรุณาโทรนัดที่ 038-921-999