นพ. ธีระศิษฎ์  เฉินบำรุง

นพ. ธีระศิษฎ์ เฉินบำรุง

Theerasit Chernbumrung, M.D.
เชี่ยวชาญ : อาชีวเวชศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
ประวัติการศึกษา :

แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2555

นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม