พญ. วันทนา  ธารามาศ

พญ. วันทนา ธารามาศ

Wantana Tharamas, M.D.
เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา | ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2537
วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา,โรงพยาบาลชลบุรี2542
วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม