นพ. เทพฤทธิ์  เหลืองวัฒนากิจ

นพ. เทพฤทธิ์ เหลืองวัฒนากิจ

Thepparit Luangwatthanakij, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ | ประจำ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : อายุรศาสตร์ทั่วไป,รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล,2545
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม