ทพญ. ธาริณี  อดุลย์ผดุงศักดิ์

ทพญ. ธาริณี อดุลย์ผดุงศักดิ์

THARINEE ADULPADUNGSAK, D.D.S.
เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมประดิษฐ์ | ประจำ : ศูนย์ทันตกรรม
ประวัติการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล,2545 (ทันตกรรมทั่วไป)
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม