นพ. ณัช  แสงจำรัส

นพ. ณัช แสงจำรัส

Nut Sangjumrus, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
ประวัติการศึกษา : ปี 2564   ปริญญาบัตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (อาชีวเวชศาสตร์)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี 2564   วุฒิบัตร สาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ 


นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม