พญ. ขนิษฐา  วารี

พญ. ขนิษฐา วารี

Kanittha Waree, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ครอบครัว | ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
ประวัติการศึกษา : ปี 2556   ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี 2556   วุฒิบัตร  สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  จากแพทยสภา
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม