นพ. สมชาติ  กุลสัมพันธ์ทิพย์

นพ. สมชาติ กุลสัมพันธ์ทิพย์

Somchat Kulsamphanthip, M.D.
เชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาวินิจฉัย | ประจำ : แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา : ปี 2532  ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี 2532   วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย  จากแพทยสภา
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม