พญ. ธนิตา  แสงมณี

พญ. ธนิตา แสงมณี

Thanita Sangmanee, M.D.
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ประวัติการศึกษา : ปี2557 ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับสอง
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม