พญ. นภาพร  รุจิรามงคลชัย

พญ. นภาพร รุจิรามงคลชัย

Napaporn Rujiramongkoichai, M.D.
เชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาวินิจฉัย | ประจำ : แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา : ปี 2554 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปี 2560 วุฒิบัตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม