นพ. ณัฐาศักดิ์  อัครธารินทร์

นพ. ณัฐาศักดิ์ อัครธารินทร์

์Natthasak Akkharatharin, M.D.
เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา | ประจำ : แผนกหู คอ จมูก
ประวัติการศึกษา : ปี 2551  แพทยสาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2557   วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา   คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม