พญ. กมลรัตน์  วัฒนะ

พญ. กมลรัตน์ วัฒนะ

Kamolrach Watana, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ | ประจำ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : ปี 2545  แพทยศาสตรบัณฑิตที่วิทยลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
ปี 2551  วุฒิบัตรแพทยสภาอายุรแพทย์ที่จุฬาลงกรณ์
ปี 2555  วุฒิบัตรแพทยสภาอายุรแพทย์โรคไตที่จุฬาลงกรณ์    
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม