พญ. ชนม์วรัตถ์  ภัทรพงศ์ดิลก

พญ. ชนม์วรัตถ์ ภัทรพงศ์ดิลก

Chonwarat Phattarapongdilok, M.D.
เชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา | ประจำ : แผนกตา
ประวัติการศึกษา : ปี 2557 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2563 วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2564 ประกาศนียบัตรอนุสาขาจักษุวิทยาโรคต้อหิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม