พญ. สุชาดา  ฉายารัตนศิลป์

พญ. สุชาดา ฉายารัตนศิลป์

Suchada Chayaratanasin, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชปฎิบัติทั่วไป | ประจำ : ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท
ประวัติการศึกษา : ปี 2559 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรนิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตรวิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ปี 2565 ประกาศนียบัตรสาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตรวิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม