พญ. จุฑามาส  ราโช

พญ. จุฑามาส ราโช

Jutamas Racho, M.D.
เชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาวินิจฉัย | ประจำ : แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา : ปี 2556 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2562 วุฒิบัตรสาขารังสีวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม