นพ. ภัทรสิทธิ์  จินดาปทีป

นพ. ภัทรสิทธิ์ จินดาปทีป

Patharasit Jindapateep, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ | ประจำ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : 2559 แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2565 อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม