นพ. ธนพล  อัมพะเนตร์

นพ. ธนพล อัมพะเนตร์

Thanapol Amphanet, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์โรคหัวใจ
ประวัติการศึกษา : ปี 2557 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2563 วุฒิบัตรอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม