ทพญ. ฤดารัญ  วังจั๋น

ทพญ. ฤดารัญ วังจั๋น

Rudarun Wangchan, M.D.
เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมรากเทียม | ประจำ : ศูนย์ทันตกรรม
ประวัติการศึกษา : ปี 2548 ทันตแพทนศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2555 วุฒิบัตรสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม