นพ. ภควัต  เจียมตระกูล

นพ. ภควัต เจียมตระกูล

Bhakawat Chiamtrakool, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ | ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : ปี 2553 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี 2560 วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม