พญ. พิชญา  ทองขาว

พญ. พิชญา ทองขาว

Pitchaya Thongkhao, M.D.
เชี่ยวชาญ : รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา | ประจำ : แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา : ปี 2558 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ปี 2562 วุฒิบัตรสาขารังสีวิทยาและมะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม