ทพ. สมศักดิ์  ลีประเสริฐพันธ์

ทพ. สมศักดิ์ ลีประเสริฐพันธ์

Somsak Leeprasertpan, D.D.S.
เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมทั่วไป | ประจำ : ศูนย์ทันตกรรม
ประวัติการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ศัลยกรรมช่องปาก),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม