นพ. ชินวิช  ธเนศสกุลวัฒนา

นพ. ชินวิช ธเนศสกุลวัฒนา

Chinnawit Tanetsakulwatana, M.D.
เชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา | ประจำ : แผนกตา
ประวัติการศึกษา : ปี 2546 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2552 วุฒิบัตรจักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม