นพ. สามารถ  สุวรรณบริบูรณ์

นพ. สามารถ สุวรรณบริบูรณ์

Samart Suwanboriboon, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์กล้ามเนื้อและกระดูกมะเร็งวิทยา | ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออรฺโธปิดิกส์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปี 2555
ประกาศนียบัตร เนื้องอกทางออรฺโธปิดิกส์  ศิริราชพยาบาล  ปี 2559 (Orthopidict Oncology)
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม