พญ. น้ำเพ็ชร  แสงวรรณกุล

พญ. น้ำเพ็ชร แสงวรรณกุล

Numpetch Sangsuwankul, M.D.
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ,2536
วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา,2542
แพทย์ไม่รับนัดผ่านออนไลน์ กรุณาโทรนัดที่ 038-921-999