พญ. สุพิชชา  แย้มสงวนศักดิ์

พญ. สุพิชชา แย้มสงวนศักดิ์

Supitcha Yamsanguansak, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป | ประจำ : ศูนย์เต้านม
ประวัติการศึกษา : ปี 2558 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2565 วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม