พญ. เพ็ญพรรณ  ทัตทวี

พญ. เพ็ญพรรณ ทัตทวี

Phenphan Tattawee, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ | ประจำ : ศูนย์โรคหัวใจ
ประวัติการศึกษา : 2542 แพทยศาสตร์บัณฑิต
2548 อายุรศาสตร์
2554 อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม