พญ. ฉัตรแก้ว  กาญจนอำพล

พญ. ฉัตรแก้ว กาญจนอำพล

Chatkaew Kanjana-ampol, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ | ประจำ : ศูนย์โรคหัวใจ
ประวัติการศึกษา : ปี 2549 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2555 วุฒิบัตรสาขาอายุศาสตร์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
ปี 2559 วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม