พญ. พรชนิตว์  ตันติวุฒิกุล

พญ. พรชนิตว์ ตันติวุฒิกุล

PHONCHANIT TONTIVUTHIKUL, M.D.
เชี่ยวชาญ : รังสีร่วมรักษาของลำตัว | ประจำ : แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา :

ปี 2558 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี 2562 วุฒิบัตรรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี 2564 วุฒิบัตรอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม