นพ. ศรัณย์  พชรปกรณ์พงศ์

นพ. ศรัณย์ พชรปกรณ์พงศ์

Sarun Pacharapakornpong, M.D.
เชี่ยวชาญ : ตจวิทยา | ประจำ : ศูนย์ผิวพรรณและความงามกรุงเทพราชาวดี
ประวัติการศึกษา : ปี 2558 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2562 ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ตจวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2564 วุฒิบัตรอนุสาขาตจศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม