พญ. พุทธิพร  เนาวะเศษ

พญ. พุทธิพร เนาวะเศษ

Puttiporn Naovaset, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์เต้านม
ประวัติการศึกษา : ปี 2555 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี 2561 วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม