พญ. คนึงนิด  พาที

พญ. คนึงนิด พาที

Kanuengnid Patee, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ | ประจำ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : ปี 2552 แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ปี 2562 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม