นพ. ธนภูมิ  ไลไธสง

นพ. ธนภูมิ ไลไธสง

Thanaphum Laithaisong, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์
ประวัติการศึกษา : ปี 2558 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2564 วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม