พญ. ทเลทิพย์  จุฬพันธ์ทอง

พญ. ทเลทิพย์ จุฬพันธ์ทอง

Talaythip Chupuntong, M.D.
เชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาวินิจฉัย | ประจำ : แผนกเอกซเรย์
ประวัติการศึกษา : ปี 2558 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปี 2564 วุฒิบัตรสาขารังสิวินิจฉัย กองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม