พญ. ศิรินรัตน์  ตั้งจิตตรง

พญ. ศิรินรัตน์ ตั้งจิตตรง

Sirinrat Tangjittrong, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม | ประจำ : แผนกอายุรกรรม
ประวัติการศึกษา : ปี 2554 แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2560 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี 2564 วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม