นพ. พูนศักดิ์  คูนลินทิพย์

นพ. พูนศักดิ์ คูนลินทิพย์

Poonsak Koonalinthip, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ | ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : ปี 2556 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี 2563 วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แผนกออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม