นพ. ทัศนัย  จันโหนง

นพ. ทัศนัย จันโหนง

Tatsanai Janhnonh, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ | ประจำ : ศูนย์โรคหัวใจ
ประวัติการศึกษา : ปี 2541 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคิรนทร์
ปี 2545 วุฒิบัตราสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคิรนทร์
ปี 2550 วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม