พญ. ชลธิชา  ตั้งกิจ

พญ. ชลธิชา ตั้งกิจ

Chonthicha Tanking, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ | ประจำ : ศูนย์โรคหัวใจ
ประวัติการศึกษา : ปี 2554 แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2558 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี 2560 วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ กองอายุรกรรม   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ปี 2563 ELLOWSHIP IN CARDIAC MRI OYRAL BROMPTON HOSPITAL, IMPERIAL COLLEGE, LONDON, UK 

นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม