พญ. ศจีพิไล  จันทร์ปัญญา

พญ. ศจีพิไล จันทร์ปัญญา

Sajeepilai Janpanya, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ | ประจำ : ศูนย์โรคหัวใจ
ประวัติการศึกษา : ปี 2548 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี 2551 วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ กองอายุรศาสตร์  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ปี 2556 วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม