พญ. ชนัดดา  รัฐนันทมงคล

พญ. ชนัดดา รัฐนันทมงคล

Chanadda Rutnuntamongkon, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ | ประจำ : ศูนย์โรคหัวใจ
ประวัติการศึกษา : ปี 2555 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2558 วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 
ปี 2563 วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริรพายาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม