นพ. วิศิษฎ์  ศิลาพัชรนันท์

นพ. วิศิษฎ์ ศิลาพัชรนันท์

Visit Silapatchranan, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ | ประจำ : ศูนย์โรคหัวใจ
ประวัติการศึกษา : ปี 2547 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2553 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน
ปี 2558 วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม