นพ. วิทูร  วิสุทธิ์เสรีวงศ์

นพ. วิทูร วิสุทธิ์เสรีวงศ์

Witoon Wisutserewong, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง | ประจำ : ศูนย์ผิวพรรณและความงามกรุงเทพราชาวดี
ประวัติการศึกษา : ปี 2513 แพทยสาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2517 วุฒิบัตรศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2526 วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม