พญ. ภัทรียา  พลประจักษ์

พญ. ภัทรียา พลประจักษ์

Phattareeya Pholprajug, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง (Spine Orthopaedic Surgery) | ประจำ : ศูนย์กระดูกและข้อ
ประวัติการศึกษา : ปี 2556 แพทยศาสตรบัณฑิค คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2560 วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตรออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ปี 2562 วุฒิบัตรสาขา Spine คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นัดหมายแพทย์
แผนก
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย
* เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล
-
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม